מיזם כפרי הנוער

רקע
 

במדינת ישראל שוהים כ-25,000 ילדים ובני נוער בכפרי נוער ופנימיות, מתוכם כ-18,000 המשתייכים למינהל החינוך ועוד כ-7,000 הנמצאים תחת חסות משרד הרווחה והשירותים החברתיים. נתון גבוה בהשוואה בינלאומית. אוכלוסיית הילדים השוהה בכפרי נוער ובפנימיות הינה רב-גונית ורב-תרבותית ומאופיינת בדרגות סיכון וסכנה, אשר מחייבים מתן מענה רב-מערכתי ורב-מימדי.

 

הצורך
 

האתגר המרכזי העומד כיום בפתחם של כפרי הנוער והפנימיות בישראל הינו מתן מענה הולם לאוכלוסיית החניכים, הוצאתם ממצב הסיכון ושילובם בחברה הנורמטיבית בישראל.
 

נוכח אתגר זה ניצבים קשיים רבים המקשים על מימושו ונובעים ממחסור במשאבים; היעדר מנגנוני תיאום בין מערכות החינוך והרווחה; צורך בכוח-אדם מקצועי מיומן; התמודדות עם שחיקה לצד תחלופה גבוהה בקרב הצוות המקצועי; וכן, צורך אסטרטגי בפיתוח והטמעה של כלי ניהול ממוסדים ושיטתיים.
 

כל אלו, אפוא, מחייבים ביצירת תשתית ניהולית-ארגונית, מקצועית וממוסדת, אשר תשפיע ישירות על הישגיהם של אוכלוסיית חניכי הכפר/הפנימייה ותאפשר שילובם העתידי כאזרחים תורמים ויצרניים בחברה הישראלית. 

 

ליבת המיזם
 

קרן נאור, הסוכנות היהודית והקרן המשפחתית על שם טד אריסון שמו להן כייעוד משותף לפעול לקידום אוכלוסיית הילדים והנוער בסיכון בישראל. ההבנה, כי כפרי הנוער והפנימיות הן זירת פעילות מרכזית דרכן ניתן לחולל שינוי משמעותי בקרב ילדים ונוער בסיכון, הובילה אותן לאורך השנים (בתחילה בנפרד וכיום יחדיו) לפעול במסגרתם ולפתח מודל פעולה מערכתי, התואם את הסביבה המשתנה ואת האתגרים העומדים בפניהם.
 

למיזם ערך סגולי המתבטא בעידוד תרבות מצוינות והישגיות ניהולית, אשר ישפיעו על כלל מעגלי העשייה בכפר ויובילו את החניכים למימוש יכולותיהם והשתלבות נורמטיבית בחברה הישראלית.
 

תרומת המיזם תתבטא בכך שעד שנת 2018 תיווצר רשת ארצית של כ- 20 כפרי נוער/פנימיות קיימים בישראל אשר תשפיע בהדרגה על כ- 5,000 ילדים ובני נוער, ותסייע ביצירת מתן מענה הולם לילדים ונוער בסיכון בכפרי הנוער/פנימיות, הוצאתם ממעגל הסיכון, והשתלבותם בחברה הישראלית באופן מיטבי.

 

מטרת על
 

קידום מתן מענה מותאם לילדים בפנימיות/כפרי נוער, שיטפל במכלול צרכיהם ויאפשר הוצאתם ממצב הסיכון והשתלבותם בהצלחה במעגלי החיים ובחברה הישראלית.

 

מטרות
 

 • פיתוח וקידום רשת של פנימיות וכפרי נוער בישראל שיביאו לשינוי משמעותי במענים לילדים ונוער בסיכון ברמת הפנימייה וכפר נוער.
   
 • הטמעה של מודלים ניהוליים מהעולם העסקי והחברתי העכשווי לצורך התאמה של כפרי הנוער לשינויים הסביבתיים.
   
 • התאמת המסגרת של כפרי הנוער והפנימיות לצרכים הרלוונטיים והמגוונים של ילדים ובני נוער.
   
 • מתן כלים לכפרי הנוער ופנימיות להיות גורם אטרקטיבי ובעל מענים שיעמדו בתחרות הקיימת בשדה החינוכי-חברתי בישראל (שיווק, מיתוג, פיתוח משאבים, גיוס חניכים).
   
 • פיתוח תכניות לימוד והכשרה לתלמידים שיאפשרו השתלבות כבוגרים בחברה.

 

יעדים מרכזיים
 

 1. הקמת רשת של 20 כפרי נוער ופנימיות במהלך 3 השנים הבאות.
   
 2. גיוס 20 שותפים (מהארץ ומחו"ל) למעורבות ותמיכה בכפרי נוער ובפנימיות.
   
 3. פיתוח תהליכי ניהול להפעלת כפרי נוער ופנימיות כמתואר בתרשים המצורף:

 

מעטפת כלי ניהול

מיזם כפרי הנוער